Je browser is erg verouderd en bevat mogelijk beveiligingslekken. Upgrade je browser om de Programic website te tonen.

Privacy statement

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door jouw (als klant van Programic) verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Programic (lees: Programic is verwerker). Programic is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze gegevens en gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om jouw te informeren over andere producten en diensten van Programic, indien je daarop prijs stelt.

Als bezoeker van de website worden cookies verwerkt. Meer informatie hierover vindt je in ons cookie statement.

Delen van persoonsgegevens met derden

Programic verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Programic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Programic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Programic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek indienen bij Remco Wolvenne (functionaris gegevensbescherming) via support.programic.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Beveiliging van gegevens

Programic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer informatie hierover vindt je in ons security statement.

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.